Oudervereniging

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

De leden van de oudervereniging zijn uitermate actief bij de organisatie en ondersteuning van de bijzondere activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij aan sinterklaas, de kerstviering, de paasviering, de activiteitendagen en de ondersteuning bij excursies. Hiervoor is de school hen uitermate dankbaar. Zonder de hulp van de oudervereniging zouden bepaalde bijzondere activiteiten niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Daarnaast zijn we ook heel blij met alle hulp die geboden krijgen van ouders die niet in de oudervereniging actief zijn.

De oudervereniging vergadert een aantal keren per schooljaar (voorafgaand aan een activiteit). Mw. Eveline Bevk en Mw. Ingrid van der Heijden zijn bij deze vergaderingen aanwezig namens het team. Regelmatig of op afroep zal ook de directeur aansluiten bij de vergadering. Voor de directie is de oudervereniging ook een belangrijk ‘klankbord’.

Ouderbijdrage en schoolreis- of schoolkampbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Vragen we van alle ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- per kind

Kinderen die na 1 januari instromen betalen i.p.v. € 25,- slechts € 15,- en voor de kinderen die na 1 mei instromen wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd.

Daarvan bekostigen we:
Carnavalsactiviteiten • Paasactiviteit • Kerst • Sinterklaas, enz.
Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Er worden schoolkosten berekend voor het schoolreisje en het schoolkamp.

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 06 RABO 0159 0368 79 t.n.v. oudervereniging SBO de Boemerang (vergeet niet de voor- en achternaam van uw kind(eren) te vermelden!) of contant betalen bij de administratie van de school (dhr. John Offermans).