Home
Nieuws
School
Ouders
Leerlingen
Lessen en activiteiten
Opleiden in school
Adressen en links
Contact

Praktische zakenInformatie naar ouders

* Algemene ouderavond voor alle ouders aan het begin van het schooljaar
* Informatieve ouderavond voor de ouders van onze schoolverlaters
* Groepsouderavonden (2 x voor de rapportuitreiking)
* Mogelijk huisbezoek
* Schoolkrant
* Gesprekken op afroep
* Deze website

Overblijven

Omdat we een streekschool zijn gaan we ervan uit dat alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. In deze pauze wordt er samen met de kinderen gegeten in de klas. Voor het overblijven wordt een jaarlijkse vergoeding van € 10,00 gevraagd, die is opgenomen in de ouderbijdrage.
Mocht uw kind in de middagpauze toch thuis eten en verblijven, dan dragen de ouders zelf de zorg en dus de verantwoording voor het heen en weer lopen/fietsen.

Buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Humanitas: VET COOL

Buitenschoolse opvang is vrije tijd. Na school, op vrije dagen en in vakanties. De buitenschoolse opvang van kinderopvang Humanitas is een plek Waar voor elk kind wat te beleven is. De pedagogische medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops. Er is dansles en voetbaltraining. Maar kinderen kunnen zich ook lekker terugtrekken in een hoekje met een boek. Alles mag, niets moet... Vanaf 20 eurocent per uur is dit mogelijk. Hebt U interesse, neem dan contact op met het regiokantoor en vraag om een uitgebreid informatiepakket. U kunt mailen naar het volgende adres: regiolimburgzuid@kov.humanitas.nl.
Kijk ook op de website : www.kinderopvanghumanitas.nl

Verzekering

De school heeft een inzittendenverzekering afgesloten, die geldt voor een ieder die tijdens de schooltijd kinderen naar en van een excursie of voorstelling vervoert.

Ouderbijdragen

Van de ouders vragen wij jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage van € 25,00 per leerling.
Jaarlijks organiseren wij samen met de leden van de oudervereniging een aantal leuke aktiviteiten voor de kinderen. U kunt o.a. denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstvoering, carnaval, een leuke paasaktiviteit en de sportdag.
Kinderen die pas in januari instromen betalen € 15,- ; kinderen die na 1 mei nog instromen betalen alleen de volledige kosten van het schoolreisje.
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar bankrekening nr. NL06RABO 0159036879 (Let op: nieuw nummer!!!) van de oudervereniging onder vermelding van ouderbijdrage en de naam van het kind.

Medezeggenschapsraad

De M.R. geeft adviezen of neemt besluiten over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of het bestuur van de stichting waaronder deze school valt.
De medezeggenschapsraad van de Boemerang bestaat uit 5 leden, waarvan 2 personeelsleden van de school en 3 leden die worden gekozen uit ouders die te kennen hebben gegeven lid te willen worden van de M.R.
De huidige MR bestaat uit de volgende leden:
- Mevr. A. Wetzels (teamlid, secretaresse)
- Mevr. J. Schütz (teamlid, voorzitter)
- Mevr. N. Lipsch (teamlid, lid)
- Mevr. Roex (ouder)
- Dhr. Janssen (ouder)
- Mevr. Stock (ouder)

Klachtenprocedure

Hebt U als ouder een klacht, blijf er dan niet mee rondlopen.
- Gaat het over klachten in de klas, vraag dan naar de groepsleerkracht en leg hem/haar uw klacht voor.
- Komt U er samen niet uit, neem dan contact op met de directie.
- Mochten uw klachten niet opgelost zijn, dan kunt U gebruik maken van de geldende klachtenregeling.

De klachtenregeling houdt in dat ouders/voogd van een minderjarige leerling, (ex)leerlingen, personeelsleden, directieleden, leden van het bestuur, vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school, een klacht kunnen indienen tegen ouders/voogd van een minderjarige leerling, (ex) leerlingen, personeelsleden, directieleden, leden van het bestuur en vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school.
De procedure is als volgt:
Allereerst maakt U een afspraak met een van de 2 schoolcontactpersonen. Dit zijn Mevr. J. Schütz en Dhr. H. Debie
U bespreekt dan het probleem met een van deze contactpersonen.
Indien dat, gezien de aard van de klacht niet mogelijk is of als de behandeling van de klacht niet naar tevredenheid van de klager heeft plaatsgevonden, wordt er doorverwezen naar de vertrouwenspersoon binnen het schoolbestuur.
Voor alle scholen binnen ons bestuur bestaan er 2 vertrouwenspersonen ( zie adressen).

Verwijdering en schorsing van leerlingen

Soms is het noodzakelijk dat het bestuur een leerling schorst en/of van school verwijdert.
Dit is aan de orde bij ernstig wangedrag. Denk hierbij aan mishandeling, diefstal, ernstige verstoring van de rust, het in gevaar brengen van medeleerlingen en/of personeel en /of het herhaald negeren van een schoolregel.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het schoolbestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is.
In het directiestatuut heeft het bestuur van de Stichting Movare de bevoegdheid tot schorsing en verwijdering overgedragen aan de directeur van de school.

Richtlijnen bij schorsing

  • Een leerling kan voor een beperkte periode (een aantal dagen) geschorst worden, nooit voor onbepaalde tijd
  • Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. In dit besluit worden vermeld: de redenen voor de schorsing, de aanvang en de tijdsduur van schorsing en de evenuele genomen maatregelen
  • Schorsing vindt in principe plaats na overleg met de leerling, de ouders en de leerkracht(en)
  • Een leerling wordt slechts tweemaal geschorst. Daarna volgt verwijdering.

Procedure bij verwijdering
  • Voordat het bestuur besluit tot verwijdering hoort het de betrokken groepsleerkracht alsook de ouders
  • Het bestuur meldt het besluit tot verwijdering aan de leerplichtambtenaar
  • Als het bestuur besluit een leerling te verwijderen dan zorgt het ervoor dat een andere school bereid is de verwijderde leerling toe te laten
  • Wanneer het gedurende 8 weken niet lukt om een leerling terug te plaatsen op een andere school, dan kan de leerling worden verwijderd zonder vervolgonderwijs veilig te stellen
  • Het bestuur maakt de beslissing tot verwijdering schriftelijk en met opgaaf van redenen bekend aan de ouders, waarbij de ouders worden gewezen op de procedure om daartegen in beroep te gaan
  • Wanneer ouders hiertegen bezwaar maken beslist het schoolbstuur binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is een zaak die geregeld wordt via de gemeente waar de leerling woonachtig is. Voor klachten over het vervoer dienen de ouders in eerste instantie contact op te nemen met het betreffende vervoersbedrijf.(zie adressen) Mochten de klachten daar niet op een juiste manier worden opgelost, dan is de afdeling onderwijs van de gemeente de aangewezen plaats.