Home
Nieuws
School
Ouders
Leerlingen
Lessen en activiteiten
Opleiden in school
Adressen en links
Contact

Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad (MR)

Wat betekent de Medezeggenschapsraad ( MR)?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, bijvoorbeeld over de keuze van een methode of over de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school of fuseren met een andere school. Bijna teveel om op te noemen. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. SBO De Boemerang valt onder de Onderwijsstichting Movare. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen, maar het is wel de bedoeling dat het luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad (MR) naar voren brengt. Veel belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, moeten zelfs worden voorgelegd aan de MR. De MR is de “formele” gesprekspartner van school, die wettelijk is ingesteld. Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
De raad bestaat in het basisonderwijs uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen personeel en ouders in de MR is evenredig. Momenteel is de verdeling 3 personeelsleden en 3 ouders. In de oudergeleding van de MR zitten Natascha Roex, Daniella Stock en Jarno Janssen. In de personeelsgeleding zitten Jacqueline Schütz (voorzitter), Angela Wetzels(secretaris) en Nancy Lipsch . De MR vergadert 6 á 7 keer per jaar.

Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school/onderwijs te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de (G)MR. Op zijn beurt kan de MR echter elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.
Van elke bijeenkomst die de MR heeft, worden notulen gemaakt die ter inzage op school zijn. Ook worden de notulen doorgestuurd naar de GMR ter informatie. De GMR deelt deze notulen dan weer met de andere scholen van de regio. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Indien noodzakelijk zal de raad ook tussentijds zijn achterban informeren. Zo kunnen alle ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school.

Blijft het bij praten alleen?
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. De ouders en de leerkrachten in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school.

De MR denkt mee over schoolse en niet schoolse zaken, bijvoorbeeld:
• Verkeersveiligheid rondom school
• Ondersteuning kinderraad
• Samenwerking ouders en school vergroten
• Schoonmaak op school
• Schoolregels-verwachtingen


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Buiten de MR is er ook nog een GMR. In een GMR zitten leden van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen (van de stichting Movare). De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen.

Namens de drie SBO’s (SBO De Wissel, SBO Arcadia en SBO De Boemerang) is Fini Karolewski van SBO De Wissel lid van de GMR.

Samenstelling
De GMR bestaat momenteel uit twaalf leden:

Regio Brunssum, Onderbanken, Sittard, Elsloo
De heer P. Raaymakers voorzitter (personeelsgeleding)
Mevrouw M. van Cleef (oudergeleding)
De heer B. Schloesser (oudergeleding)
De heer J. Schütz (personeelsgeleding)

Regio Heerlen, Nuth
Mevrouw M.J. van Herten (personeelsgeleding)
Mevrouw J.Goebbels (oudergeleding)

Regio Landgraaf
Mevrouw P. Kebeck (personeelsgeleding)
De heer B. Lindelauf - secretaris (personeelsgeleding)
De heer A. Brouns (oudergeleding)

Regio Kerkrade, Simpelveld, Vaals
Mevrouw P. Ozek (oudergeleding)
De heer R. Schmeets (oudergeleding)

Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
Mevrouw F. Karolewski-Sangers (personeelsgeleding)

Voor de actuele GMR-samenstelling en het GMR-reglement, zie www.movare.nl > GMR.

Contactpersonen.
Mocht u geen actief lid willen worden van onze MR, dan is het misschien mogelijk dat u de MR toch nog van dienst zou kunnen zijn; namelijk als contactpersoon op afroepbasis.
Voorbeeld: U bent gespecialiseerd in juridische zaken. Het zou dan fijn zijn, dat wij - als dat nodig is - een beroep op u kunnen doen. U ziet dat alle hulp die wij kunnen gebruiken, welkom is.

Aanmelden:
U kunt u aanmelden als MR-lid of contactpersoon op afroepbasis, bij Jacqueline Schütz (voorzitter van de MR).